توجه: مدت زمان آزمون ۱۰۰ دقیقه می‌باشد. پس از شروع آزمون امکان توقف آن وجود نداشته و لازم است آزمون را تا انتها دنبال نمایید.